Vi kan personalplanlegging for læresteder

Retendo Academic støtter personalplanleggingsprosessen for hele lærestedet. Medarbeidere, kursansvarlige, planleggere, økonomiansvarlige og ledelse får rollespesifikke visninger med den informasjonen de trenger.

For medarbeideren

En komplett arbeidsplan

Den viktigste visningen for medarbeideren er arbeidsplanen, der det fremgår hvilke kurs han/hun er satt opp på, og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres for hvert enkelt kurs. Medarbeideren kan tydelig se om han/hun er under- eller overbooket, om kompetansen utnyttes og om han/hun får en god utvikling i arbeidet.

1
2
3
4
Retendo Academic – Funktioner – En komplett tjänstgöringsplan
1

Oversikt over fravær

En tydelig oversikt over fravær gjør det mulig å planlegge effektivt når en medarbeider må erstattes.

2

Månedlig beleggsgrad

Medarbeideren kan kontrollere at han/hun ikke er overbooket. Hver måned med overbooking vises tydelig med en rød strek.

3

Detaljert planlegging

Medarbeideren kan se arbeidsoppgavene sine på kurset og når de skal utføres. Det er et godt utgangspunkt for egen detaljplanlegging.

4

Bedre samordning med kolleger

Ved å klikke på et kurs kan medarbeideren se hvilke andre kolleger som er involvert i samme kurs. Det gir bedre samordning og arbeidsfordeling.

Har stillingen riktig sammensetning?

Medarbeideren får også full oversikt over egen stilling, og kan kontrollere at den har riktig balanse med hensyn til bemanning og fordeling mellom ulike aktiviteter.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Har din tjänst rätt sammansättning?
1

Oversikt over perioden

Medarbeiderens arbeidstid vises inndelt i fravær, bemannet tid og ledig kapasitet.

2

Fordeling av fravær

Medarbeideren får en tydelig oversikt over fravær per fraværstype.

3

Fordeling av arbeidsoppgaver

Medarbeideren får oversikt over hvordan egen arbeidstid er fordelt på opplæring, forskning, interne oppdrag og administrasjon. Medarbeideren kan dermed kontrollere at stillingen har en fordeling som avtalt.

img aca se feature 01C

Fordeler med Retendo Academic

  • Alltid oppdatert arbeidsplan. Ettersom alle planleggere jobber i samme system, er medarbeidernes arbeidsplan alltid oppdatert.
  • Tilgjengelig via nettet. Medarbeiderne får enkelt tilgang til arbeidsplanen sin via nettleseren – uansett hvor de befinner seg i verden.
  • Fullstendig oversikt. Medarbeiderne får en fullstendig oversikt over stillingen sin, der alle kurs, prosjekter og løpende oppdrag er inkludert.
Retendo Academic – Funktioner – Digital signering

Digital signering i henhold til arbeidstidsavtalen

  • Retendo Academic har en arbeidsflyt for digital signering av medarbeideres arbeidsplan.
  • Alle signerte arbeidsplaner er låst og lagret, for at det skal være mulig å gå tilbake og se på dem i ettertid.
  • Planleggeren ser en liste over hvilke medarbeidere som har godkjent planen sin, og kan gi en påminnelse til dem som ennå ikke har godkjent den.
For den kursansvarlige

Hvem gjør hva på kurset, og når?

I Retendo Academic planlegger den kursansvarlige hvem som skal holde forelesninger, lede laboratoriearbeid, rette eksamensoppgaver osv. Dessuten planlegges tidsforbruk og tidspunkt for aktiviteter.

1
2
3
4
Retendo Academic – Funktioner – Vem gör vad och när i kursen?
1

Valgfritt antall aktiviteter

Den kursansvarlige velger selv på hvilket detaljnivå planleggingen skal skje: det kan være for enkeltforelesninger eller for alle forelesninger.

2

Gantt-planlegging

Tidspunktet for gjennomføring av de ulike aktivitetene vises grafisk, noe som gir god oversikt.

3

Planlegging per medarbeider

Antall timer som hver medarbeider er planlagt for, på hver enkelt aktivitet.

4

Opprette forespørsel

Når planleggingen er klar, kan den kursansvarlige enkelt sende den planleggingsansvarlige ønsker om personalressurser for å gjennomføre kurset.

Hvem bemanner kurset?

Den kursansvarliges ønsker om bemanning av kurset sammenfattes i en oversikt. Den planleggingsansvarlige kan deretter enten godkjenne eller avvise ønskene.

1
2
Retendo Academic – Funktioner – Vem är bemannad på kursen?
1

Aktiviteter per person

Oversikt over aktiviteter en person er planlagt for. Dette er et nyttig grunnlag for den planleggingsansvarlige, som skal godkjenne eller avvise ønsker.

2

Ønsker om personale

Her vises hvilke bemanningsønsker som er forespurt, godkjent eller avvist av den planleggingsansvarlige.

Er kurset lønnsomt?

For hvert kurs vises en oversikt over budsjett, bemanning, inntekter, kostnader og resultat. Her går det tydelig frem om kostnadene dekkes, eller om budsjettet overskrides.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Är kursen lönsam?
1

Planleggingsgrunnlag

Oversikt over nøkkeltall som brukes som grunnlag for budsjett og planlegging.

2

Overskrides budsjettet?

Bemanningen sammenlignes med kursets budsjett for å kontrollere at budsjettet ikke overskrides.

3

Er kurset lønnsomt?

Kursets beregnede inntekter og kostnader sammenlignes, og gir svar på om kurset er lønnsomt.

Retendo Academic – Funktioner – Egna noteringar

Beslutninger dokumenteres med egne notater

  • Den kursansvarlige og planleggeren kan skrive egne notater om kurset som helhet, om aktiviteter og om bemanningsposter.
  • Det er mulig å kontrollere hvem som kan se notatene, og et notat kan for eksempel vises for alle medarbeidere eller kun for planleggere.
For planleggeren

Rask oversikt for videre analyse

Bemanningsoversikten er et viktig verktøy for planleggeren, der han/hun kan se hvilke medarbeidere som er under- eller overbooket, og hvor mye tid som er tilgjengelig for bemanning.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Snabb översikt för vidare analys
1

Filtrering

Visningene kan filtreres etter for eksempel personalkategori eller bemanningsgrad. Her vises bare ansatt personale med en beleggsgrad over 80 %.

2

Bemannet

Her gis en foreløpig indikasjon på om personale er over- eller underbooket. Ved hjelp av arbeidsplanen kan planleggeren analysere årsaken og sette inn relevante tiltak.

3

Forespurt i forhold til ubemannet

Planleggeren ser her om en person er forespurt av en kursansvarlig. Planleggeren kan deretter gå videre til arbeidsplanen for å se i detalj hva de forespurte timene skal brukes til, for så å godkjenne eller avvise forespørselen.

Retendo Academic – Funktioner – Bemanningsgrad

Forebygg utbrenthet

Arbeidsgiverens arbeidsmiljøansvar innebærer blant annet at personalet ikke skal være overbelastet og risikere utbrenthet. I denne visningen får planleggeren en månedsoversikt over personalets bemanningsgrad, og kan allerede på planleggingsstadiet sette inn tiltak for en jevn arbeidsbelastning.

Alltid aktuell informasjon om reelt fravær

En utfordring for planleggeren er å få informasjon om personalets reelle fravær. Takket være Retendo Academics integrasjon med lærestedets personalsystem får planleggeren alt reelt fravær automatisk overført og presentert på en oversiktlig måte. Planleggeren kan deretter justere arbeidsplanen for å ta hensyn til personalets reelle fravær.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Frånvaro
1

Fravær

Ved hjelp av en tydelig oversikt over personalets fravær, for eksempel ferie, sykdom og permisjon, kan planleggeren se hvordan det reelle fraværet påvirker personens bemanningsbare tid.

2

Konvertering

Konverteringsfunksjonen overfører alt reelt fravær fra personalsystemet til arbeidsplanen.

3

Resultat fravær

Hvis det reelle fraværet som importeres fra personalsystemet er forskjellig fra det planlagte fraværet som vises i tabellen over, kan planleggeren enkelt overføre det reelle fraværet til arbeidsplanen.

Orden og struktur i kurs og prosjekter

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Bemanning
1

Organisering i porteføljer

Alle kurs og prosjekter grupperes i porteføljer for å få en god struktur og oppfølging per portefølje.

2

Sammenligne budsjett og bemannet

Her kontrollerer du at kurs og prosjekter ikke overbemannes i forhold til budsjettet.

3

Gantt-oversikt

Her får du en grafisk oversikt over når kurs og prosjekter begynner og slutter.

Prosjekter, kurs og personale i samme visning

Visningen viser hver persons bemanning av kurs og prosjekter. Den brukes for eksempel til å kommunisere bemanningen til personalet, eller som en støtte for planleggerens bemanningsarbeid.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Projekt, kurs och personal i en och samma vy
1

Oversikt per person

Her vises fordelingen av en persons totale bemanning av kurs og prosjekter.

2

Oversikt per portefølje

Her vises antall timer som trengs for å gjennomføre ulike opplæringer.

3

Eksport til Excel

Hele oversikten kan eksporteres til Microsoft Excel.

Kraftfulle funksjoner for planleggeren

icon aca feature users duo

Skjult planlegging for å unngå misforståelser

For at planleggeren skal kunne fullføre planleggingen før personalet får se den, har Retendo Academic en skjult planleggingsmodus. Når planleggingen er fullført, velger planleggeren å publisere den for personalet. Dermed unngås unødvendige spørsmål og misforståelser basert på halvferdig planlegging.

icon aca feature userlock duo

Unngå utilsiktede endringer

Etter at planlagt arbeid er utført og avstemming gjennomført, kan planleggeren låse planleggingen bakover i tid for å hindre utilsiktede endringer av opplysningene.

icon aca feature sitemap duo

Sentralisert eller delegert planlegging?

Arbeidet med personalplanlegging kan variere mye mellom ulike avdelinger på lærestedet. Derfor støtter Retendo Academic både sentral planlegging og planlegging delegert til kursansvarlige. Ved delegert planlegging utføres detaljplanlegging av den kursansvarlige, som deretter ber den planleggingsansvarlige om ønsket bemanning. Dette kan være en effektiv arbeidsmåte, særlig ved større avdelinger.

icon aca feature recycle duo

Teste forskjellige scenarioer for bedre beslutningsgrunnlag

Å eksperimentere med forskjellige scenarioer er et effektivt verktøy for å skape et bedre beslutningsgrunnlag, og i Retendo Academic er det enkelt å opprette og lagre egne scenarioer for ulike tidsperioder.

icon aca feature fa calculator duo

Automatisk beregning av kompetanseutviklingstid

Planleggerens rolle forenkles, fordi Retendo Academic automatisk beregner medarbeidernes kompetanseutviklingstid, noe som ofte kan være komplisert. Systemet beregner også automatisk administrativ tid.

img aca no feature 03G

Alltid aktuell informasjon

I Retendo Academic har planleggeren alltid tilgang til oppdatert informasjon takket være integrasjon med personal-, økonomi- og kurssystemene.

For økonomen

Overholder vi budsjettet?

Retendo Academic gir en omfattende analyse av hvordan avdelingens totale inntekter er fordelt på opplæringsnivå, programmer og enkeltkurs, for å sikre at avdelingen holder seg innenfor de økonomiske rammene. For hvert kurs rapporteres inntekter og kostnader, og det fremgår tydelig hvilke kurs som har overskudd eller underskudd. Informasjonen gir et godt grunnlag for økonomiske beslutninger.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Håller vi budgeten?
1

Summering av inntekter

Inntektene og kostnadene summeres for hele programmet, i dette tilfellet sykepleierutdanningen.

2

Inntekter per kurs

For hvert kurs beregnes forventede inntekter basert på antall studenter, poeng, gjennomstrømning og statlige tilskudd.

3

Kostnader for bemanningen

For hvert kurs beregnes også kostnader basert på bemanning og personalets lønn inklusiv ulike påslag.

img aca se feature 04B A

Lønnskonteringsbilag i en fei

For den økonomiansvarlige kan det være en kamp å få inn bilag til lønnskonteringen. Retendo Academic løser dette ved å generere et komplett bilag, kontert og klart, basert på personalets bemanning. Retendo Academic håndterer også all kontering av inn- og utleid personale.

img aca se feature 04C

Enkel avstemming av leverandørfakturaer

I Retendo Academic er det mulig å registrere leverandører og konsulenter, herunder leverandørfakturaer. Når konsulentene bemanner ulike oppdrag, beregner systemet en bemanningskostnad per konsulent basert på konsulentens timepris. Når lærestedet mottar leverandørfakturaen for konsulenten, registreres og avstemmes den enkelt mot bemanningskostnaden i systemet.