Retendo Student

Individuella studieplaner för studenter

Retendo Student hjälper dig att skapa individuella studieplaner för studenter eller studentgrupper. Detta är extra intressant vid t.ex. musik-, teater- och operautbildningar där mycket av undervisningen är unikt sammansatt per student.

Kursplanering

Planeringen av kursen sker som vanligt, med tillägget att enskilda studenter eller studentgrupper också kan planeras in på en aktivitet. På så sätt knyts en student eller studentgrupp till en lärare och en aktivitet.

Undervisningsgrupper för kursplaneringen

Genom att dela in studenterna i olika grupper adderas en extra dimension till kursplaneringen. Nedan visas aktivitetsplaneringen för en kurs, där det tydligt framgår vilken studentgrupp som ingår i de olika kursmomenten.

1
Retendo Student Undervisningsgrupper
1

För varje aktivitet inom en viss kurs, anges vilken grupp av studenter eller vilken enskild student som deltar i aktiviteterna.

Förteckning över studenter och grupper

Under fliken Uppgifter finns en förteckning över alla studentgrupper och studenter som deltar i kursen.

1
2
Retendo Student Forteckning
1

Studenter som deltar i kursen

2

Studentgrupper som deltar i kursen

Studieplan

Varje student erhåller en individuell studieplan där alla kurser och aktiviteter framgår.

Individuell studieplan per student

Varje student får en egen studieplan som ger hen en tydlig överblick över de olika kurser och kursmoment hen deltar i. Samma studieplan finns för en grupp studenter, t.ex. olika instrumentspelande studenter som bildar en ensemble.

1
2
3
Retendo Student studieplan
1

En student kan ingå i flera kurser.

2

När man klickar på en kurs visas all information om kursen.

3

Studieplanen visar vilken månad kurserna och kursmomenten ges.

Studieinformation per student

Denna vy ger en överblick över varje student och vilken utbildning samt termin studenten går.

1
Retendo Student studieinfo
1

Andra exempel på statusar är: avbrutna studier, studieuppehåll, omregistrerad, utbytesstudent, extra termin.

Tjänstgöringsplan

Förutom kurser och aktiviteter, ser varje lärare i sin tjänstgöringsplan även vilka studenter eller studentgrupper som deltar i aktiviteten.

Grupper eller studenter visas i lärarnas tjänstgöringsplan

I sin tjänstgöringsplan får lärarna en överblick över de olika kurser och kursmoment de ansvarar för. Där ser de också vilken studentgrupp som deltar i de olika kursmomenten.

1
Retendo Student tjanstgoringsplan
1

För varje delmoment framgår vilken studentgrupp som deltar.

Studentgrupper

Studentgrupper används för att planera in aktiviteter för en hel grupp av studenter samt för kommunikation mellan läraren och studenterna i gruppen.

1
2
Retendo Student studentgrupp
1

Studenterna som ingår i studentgruppen listas här, så läraren vet vilka studenter som ska undervisas.

2

Genom att klicka på knappen ”Skicka epost” kan lärarna att skicka mejl till alla studenterna i en grupp på en gång.

Tjänsteplanering

Retendo Student är en tilläggsmodul till tänsteplaneringssystemet Retendo Workforce. Alla funktioner i Retendo Workforce är således också tillgängliga när Retendo Student används.

Tjänsteplaneringsystem specialutvecklat för lärosäten

Retendo Workforce är ett tjänsteplaneringssystem som har utvecklats speciellt för högskolor och universitet. Tjänsteplanering är en komplex del av verksamheten, och Retendo Workforce hjälper dig att hålla koll på allt som händer på institutionen, förenkla bemanningsplaneringen och minimera missförstånd.

Rollspecifika vyer

Retendo Workforce stödjer hela lärosätets tjänsteplaneringsprocess. Medarbetare, kursansvariga, planerare, ekonomiansvariga och ledningen får rollspecifika vyer med den information de behöver.

Mer information om tjänsteplaneringssystemet

Läs mer om Retendo Workforce