Vi er eksperter i arbejdstidsplanlægning for læreanstalter

Retendo Academic støtter hele læreanstaltens arbejdstidsplanlægningsproces. Medarbejdere, kursusansvarlige, planlæggere, økonomiansvarlige og ledelsen får rollespecifikke oversigter med de informationer, som de har brug for.

Til Medarbejdere

En komplet arbejdstidsplan

Den vigtigste oversigt for medarbejderen er arbejdstidsplanen, hvoraf det fremgår, hvilke kurser han/hun har, og hvilke arbejdsopgaver han/hun har i forbindelse med det respektive kursus. Medarbejderen kan tydeligt se, om han/hun er under- eller overbebyrdet, om hans/hendes kompetence kommer til sin ret, og om arbejdet giver ham/hende en god udvikling.

1
2
3
4
Retendo Academic – Funktioner – En komplett tjänstgöringsplan
1

Overblik over fravær

En tydelig sammenfatning af fravær muliggør en effektiv planlægning, når der skal findes en vikar til medarbejderen.

2

Belægningsgrad pr. måned

Medarbejderen kan holde øje med, at han/hun ikke bliver overbebyrdet. Hver måned med overbebyrdelse vises tydeligt med en rød streg.

3

Detaljeret planlægning

Medarbejderen kan se sine arbejdsopgaver i forbindelse med kurset, og hvornår de skal udføres. Det er nyttig information for medarbejderens egen nærmere planlægning.

4

Bedre koordinering med kolleger

Ved at klikke på et kursus kan medarbejderen se, hvilke andre kolleger der er involveret i det samme kursus. Det giver en bedre koordinering og opdeling af arbejdet.

Er arbejdet korrekt fordelt?

Medarbejderen får også en overskuelig opsummering af sin arbejdstidsplan for at sikre, at der er en fornuftig balance mellem bemanding og fordeling mellem forskellige aktiviteter.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Har din tjänst rätt sammansättning?
1

Opsummering af perioden

Medarbejderens arbejdstid vises opdelt i fravær, bemandet tid og ledig kapacitet.

2

Fordeling af fravær

Medarbejderen får et tydeligt overblik over sit fravær fordelt på fraværstype.

3

Fordeling af arbejdsopgaver

Medarbejderen får et overblik over fordelingen af sin arbejdstid mellem uddannelse, forskning, interne opgaver og administration. Dermed kan medarbejderen sikre sig, at arbejdet er fordelt i henhold til den indgåede aftale.

img aca se feature 01C

Fordele ved Retendo Academic

  • Altid opdateret arbejdstidsplan Eftersom alle planlæggere arbejder i det samme system, er medarbejderens arbejdstidsplan altid opdateret.
  • Tilgængelig online Medarbejderne får enkelt adgang til deres arbejdstidsplaner via en browser, uanset hvor i verden de befinder sig.
  • Komplet opsummering Medarbejderen får en komplet opsummering af sin stilling, hvor alle kurser, projekter og løbende opgaver er inkluderet.
img aca se feature 01D

Digital signering i henhold til arbejdstidsaftalen

  • Retendo Academic har et arbejdsflow for medarbejdernes digitale signering af deres arbejdstidsplan.
  • Alle signerede arbejdstidsplaner låses og gemmes, så man kan gå tilbage efterfølgende og kigge på dem.
  • Planlæggerne kan se en liste over de medarbejdere, der har godkendt deres plan, så de kan sende en påmindelse til de medarbejdere, der ikke har godkendt planen endnu.
Til Kursusansvarlige

Hvem gør hvad og hvornår på kurset?

I Retendo Academic planlægger den kursusansvarlige, hvem der skal forelæse, stå for laboratorieforsøg, rette opgaver med mere. Derudover planlægges tidsforbruget, og hvornår aktiviteterne skal foregå.

1
2
3
4
Retendo Academic – Funktioner – Vem gör vad och när i kursen?
1

Valgfrit antal aktiviteter

Den kursusansvarlige vælger selv, hvilket detaljeniveau planlægningen skal foregå på, fx planlægning af hver enkelt forelæsning eller en samlet planlægning for alle forelæsninger.

2

Gantt-planlægning

Tidspunktet for de forskellige aktiviteters udførelse vises grafisk for at give en tydelig oversigt.

3

Planlægning pr. medarbejder

Antal timer, som hver medarbejder er blevet tildelt i planlægningen på den respektive aktivitet.

4

Skab efterspørgsel

Når planlægningen er færdig, kan den kursusansvarlige nemt sende den til den planlægningsansvarlige med sine ønsker om personaleressourcer til kurset.

Hvem er sat på kurset?

Den kursusansvarliges ønsker om bemanding af kurset opsummeres i en kursusoversigt. Den planlægningsansvarlige kan derefter vælge at godkende eller afvise ønskerne.

1
2
Retendo Academic – Funktioner – Vem är bemannad på kursen?
1

Aktiviteter pr. person

Opsummering af de aktiviteter, en person er blevet tildelt i planlægningen. Det giver et godt grundlag for den planlægningsansvarlige, der skal godkende eller afvise ønskerne

2

Personaleønsker

Her kan man se den ønskede bemanding, og hvilke bemandingsønsker der er blevet godkendt eller afvist af den planlægningsansvarlige.

Er kurset rentabelt?

For hvert kursus vises en opsummering af budget, bemanding, indtægter, udgifter og resultat. Her kan man tydeligt se, om kurset kan bære sig selv, eller om budgettet overskrides.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Är kursen lönsam?
1

Grundlag for planlægning

Opsummering af nøgletal, der anvendes som grundlag for budget og planlægning.

2

Bliver budgettet overskredet?

Bemandingen sammenlignes med budgettet for kurset for at sikre, at budgettet ikke bliver overskredet.

3

Kan kurset bære sig selv?

Kursets beregnede indtægter og omkostninger beregnes og viser, om kurset kan bære sig selv.

Retendo Academic – Funktioner – Egna noteringar

Beslutningen dokumenteres med egne noter

  • Den kursusansvarlige og planlæggeren kan tilføje deres egne noter til kurset som helhed, til aktiviteter og til bemandingsposter.
  • Man kan definere, hvem der kan se noterne, så en bestemt note for eksempel vises for alle medarbejdere eller kun for planlæggere.
Til Planlæggere

Hurtig oversigt til videre analyse

Bemandingsoversigten er et vigtigt værktøj for planlæggeren, som gør det enkelt at se, hvilke medarbejdere der er henholdsvis over- og underbebyrdede, og hvor meget tid der er tilgængelig til bemanding.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Snabb översikt för vidare analys
1

Filtrering

Visningerne kan filtreres, fx efter personalekategori og bemandingsgrad. Her vises kun ansatte medarbejdere med en bemandingsgrad på over 80 %.

2

Bemandet

Her får man en foreløbig indikation af, om medarbejdere er over- eller underbebyrdede. Planlæggeren kan derefter via arbejdstidsplanen analysere, hvad dette skyldes og iværksætte passende tiltag.

3

Efterspurgt kontra ikke bemandet

Her kan planlæggeren se, om en person er efterspurgt af en kursusansvarlig. Planlæggeren kan derefter gå videre til arbejdstidsplanen og se mere detaljerede oplysninger om, hvad de efterspurgte timer skal anvendes til og godkende eller afvise anmodningen.

Retendo Academic – Funktioner – Bemanningsgrad

Undgå udbrændthed

Arbejdsgiverens arbejdsmiljøansvar indebærer blandt andet at sikre, at personalet ikke bliver overbebyrdede og dermed risikerer at blive udbrændte. I denne visning får planlæggeren en månedsoversigt over personalets bemandingsgrad, så vedkommende allerede på planlægningsstadiet kan iværksætte tiltag, der giver en jævn arbejdsbelastning.

Altid aktuel information om faktisk nærvær

Det kan være en udfordring for planlæggere at få information om personalets faktiske fravær. Takket være Retendo Academics integration med læreanstaltens personalesystem får planlæggeren automatisk alle informationer om fravær overført og præsenteret på en overskuelig måde. Derefter kan planlæggeren justere arbejdstidsplanen, så den tager højde for personalets faktiske fravær.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Frånvaro
1

Fravær

Takket være en tydelig oversigt over personalets fravær, fx ferie, sygdom og orlov, kan planlæggeren se, hvordan det faktiske fravær påvirker hver enkelt persons bemandingsbare tid.

2

Konverter

Konverteringsfunktionen henter det faktiske fravær fra personalesystemet til arbejdstidsplanen.

3

Udfald fravær

Hvis det faktiske fravær, der importeres fra personalesystemet, adskiller sig fra det planlagte fravær, der vises i tabellen ovenfor, kan planlæggeren enkelt flytte det faktiske fravær over til arbejdstidsplanen.

Styr på kurser og projekter

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Bemanning
1

Organiser i porteføljer

Alle kurser og projekter grupperes i porteføljer for at skabe en god struktur og opfølgning pr. portefølje.

2

Sammenlign budget og bemanding

Her sikrer man, at kurser og projekter ikke bliver overbemandet i forhold til budgettet.

3

Gantt-oversigt

Her kan man se en grafisk oversigt over, hvornår kurserne og projekter starter og slutter.

Projekter, kurser og personale i én samlet visning

Her vises hver enkelt persons bemanding på kurser og projekter. Den anvendes for eksempel til at formidle bemandingen til personalet eller som en støtte i planlæggerens bemandingsarbejde.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Projekt, kurs och personal i en och samma vy
1

Opsummering pr. person

Her vises fordelingen af en persons samlede bemanding på kurser og projekter.

2

Opsummering pr. portefølje

Her vises det antal timer, der er nødvendige for at gennemføre forskellige uddannelser.

3

Eksportér til Excel

Hele opsummeringen kan eksporteres til Microsoft Excel.

Praktiske funktioner til planlæggeren

icon aca feature users duo

Skjult planlægning for at undgå misforståelser

For at planlæggeren skal kunne færdiggøre planlægningen, inden personalet får den at se, er der en skjult planlægningstilstand i Retendo Academic. Når planlægningen er færdig, vælger planlæggeren at publicere den for personalet. På den måde undgår man unødvendige spørgsmål og misforståelser på grund af en halvfærdig planlægning.

icon aca feature userlock duo

Undgå utilsigtede ændringer

Når det planlagte arbejde er udført, og afstemningen er gennemført, kan planlæggeren låse planlægningen retroaktivt for at forhindre utilsigtede ændringer af oplysningerne.

icon aca feature sitemap duo

Centraliseret eller uddelegeret planlægning

Arbejdsmetoden ved arbejdstidsplanlægning kan variere en del fra institut til institut på en læreanstalt. Derfor understøtter Retendo Academic både central planlægning og planlægning, der er uddelegeret til kursusansvarlige. Ved uddelegeret planlægning udføres den nærmere planlægning af den kursusansvarlige, som derefter sender sine bemandingsønsker til den planlægningsansvarlige. Det kan være en yderst effektiv måde at arbejde på, især på større institutter.

icon aca feature recycle duo

Test forskellige scenarier for at få et bedre beslutningsgrundlag

Et effektivt værktøj til at udarbejde et komplet beslutningsgrundlag er at arbejde med forskellige scenarier, og i Retendo Academic er det nemt at oprette og gemme forskellige scenarier til forskellige perioder.

icon aca feature fa calculator duo

Automatisk beregning af efteruddannelsestid

Planlæggerens rolle forenkles ved, at Retendo Academic automatisk beregner medarbejdernes efteruddannelsestid. Det er en beregning, som i en del tilfælde kan være ret kompliceret. Systemet beregner også administrationstid automatisk.

img aca da feature 03G

Altid aktuelle informationer

I Retendo Academic har planlæggeren altid adgang til opdaterede informationer til sin planlægning takket være integrationen med personale-, økonomi- og kursussystemerne.

Til Økonomer

Overholder vi budgettet?

Retendo Academic gør det muligt at foretage en grundig analyse af, hvordan instituttets samlede indtægter er fordelt på uddannelsesniveau, program og enkelte kurser for at sikre, at instituttet holder sig inden for de økonomiske rammer. For hvert kursus vises indtægter og udgifter, så man tydeligt kan se, hvilke kurser der giver henholdsvis overskud og underskud. Informationerne giver et solidt beslutningsgrundlag for iværksættelse af økonomiske tiltag.

1
2
3
Retendo Academic – Funktioner – Håller vi budgeten?
1

Opsummering af indtægter

Indtægterne og udgifterne opsummeres for hele programmet, i dette tilfælde sygeplejerskeuddannelsen.

2

Indtægter pr. kursus

For hvert kursus beregnes de forventede indtægter baseret på antal studerende, point, gennemstrømning og såkaldte prisssedler.

3

Udgifter til bemanding

For hvert kursus beregnes udgifter baseret på bemandingen og personalets lønninger inklusive diverse tillæg.

img aca se feature 04B A

Enkel dokumentation til bogføring af løn

For den økonomiansvarlige kan det være en udfordring at få adgang til dokumentation til bogføring af løn. Retendo Academic løser dette ved at generere komplet dokumentation, bogført og klar, baseret på personalets bemanding. Retendo Academic håndterer også al bogføring af ind- og udlånt personale.

img aca se feature 04C

Enkel afstemning af leverandørfakturaer

I Retendo Academic er der mulighed for at registrere leverandører og konsulenter inklusive leverandørfakturaer. Når konsulenterne er ude på forskellige opgaver, beregner systemet en bemandingsomkostning pr. konsulent baseret på konsulentens timepris. Når læreanstalten modtager leverandørfakturaen for konsulenten, registreres den, og den kan enkelt afstemmes i forhold til bemandingsomkostningen i systemet.